Senior Sofia Calderon (Rosamunda Dewthistle) embraces senior Ananya Nadathur (Ambrosia Jekyll) as senior Srushti Batni (Euphronia Jekyll) reaches for a cup of tea. Photo by Kathryn Foo
Senior Sofia Calderon (Rosamunda Dewthistle) embraces senior Ananya Nadathur (Ambrosia Jekyll) as senior Srushti Batni (Euphronia Jekyll) reaches for a cup of tea. Photo by Kathryn Foo

Chemical Imbalance: Spring Play 2024

MVHS Drama hosts four shows of their rendition of Chemical Imbalance, a Jekyll and Hyde retelling
More to Discover